Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)

feu29 grudnia 2021 roku zaktualizowany został Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).
W SZOOP zaktualizowano dane dotyczące wartości szacowanego wkładu krajowego, który zostanie przeznaczony na realizację projektów. Zmiana w tym…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.