Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Informacja o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania

8 grudnia 2018 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o  dofinansowanie złożonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w działaniu 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt został wybrany w procedurze…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Informacja o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania

19 grudnia 2018 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o  dofinansowanie złożonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w działaniu 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Projekt został wybrany w procedurze…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Informacja o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania

27 grudnia 2018 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o  dofinansowanie złożonego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP) w naborze dla działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania "Ewaluacja wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów na realizację celu IV osi priorytetowej Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020"

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie badania „Ewaluacja wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów na realizację celu IV priorytetu Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020”.
Celem badania jest ocena sposobu wdrażania…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Podpisano umowę na rozwój infrastruktury opieki społecznej w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego

19 grudnia 2018 roku zawarto umowę o dofinansowanie projektu, dotyczącą budowy noclegowni w Łodzi. Projekt ma w nazwie słowo PORT, czyli Pomoc, Opieka, Ratunek, Terapia. Beneficjentem jest Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi. Dofinansowanie z…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Konsultacje regulaminu konkursu dla działania 10.7 Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19, dotyczącego interwencji w ramach działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie…

Źródło: @Fundusze Europejskie