Konsultacje społeczne regulaminów konkursów dotyczących ułatwienia dostępu do usług zdrowotnych – poddziałanie 11.2.1 i 11.2.2 Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektów:

Regulaminu konkursu (PDF 1,48 MB) zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/18, dotyczącego interwencji w ramach Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe. W ramach konkursu możliwe jest…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Łańcuch Dostaw Morskiej Energetyki Wiatrowej – projekt Smart Blue Regions (Interreg Region Morza Bałtyckiego)

26 kwietnia 2018 r. w Gdańsku odbyły się warsztaty projektu Smart Blue Regions pt. „Łańcuch Dostaw Morskiej Energetyki Wiatrowej – przyszłe perspektywy dla technologii i współpracy”. Organizatorami spotkania byli GSG Towers Sp. z o.o., Stowarzyszenie Pomorskie w UE oraz Instytut Morski w…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Wejście w życie zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

11 kwietnia 2018 w Monitorze Polskim pojawił się komunikat wprowadzający w życie zaktualizowane Wytyczne w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na…

Źródło: @Fundusze Europejskie