Komisarze o równości płci

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, unijni komisarze wydali wspólne oświadczenie, przypominając, że „równość mężczyzn i kobiet jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej zapisaną w traktatach”. KE publikuje zestawienie faktów i danych na temat równości płci i praw kobiet oraz działań podejmowanych w tym zakresie.

Źródło: @Komisja Europejska

Trwają konsultacje zapisów standardu architektonicznego w ramach "Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans…"

Do 16 marca 2018 r. trwają konsultacje projektu standardu architektonicznego, który będzie stanowił integralną część załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady…

Źródło: @Fundusze Europejskie