Trwają konsultacje zapisów standardu architektonicznego w ramach "Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans…"

Do 16 marca 2018 r. trwają konsultacje projektu standardu architektonicznego, który będzie stanowił integralną część załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady…

Źródło: @Fundusze Europejskie