Planowany nabór wniosków z poddziałania 8.3.2. „Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej”, typ projektu 7

feuInstytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Śląskiego 2014-2020 planuje ogłosić konkurs dotyczący „Wdrożenia programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych”.
Informacje o planowanym…

Źródło: @Fundusze Europejskie