Oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu UE na temat przyłączenia się niektórych państw do decyzji o sankcjach za cyberataki zagrażające Unii lub jej państwom członkowskim

Rada Unii EuropejskiejOświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady (WPZiB) 2022/754 z dnia 16 maja 2022 r. zmieniającej decyzję (WPZiB) 2019/797 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim.

Źródło: @Rada Europejska