Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie dostosowania niektórych państw do środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Rada Unii EuropejskiejOświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie dostosowania niektórych państw trzecich do decyzji Rady (WPZiB) 2021/2196 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających lub zagrażających integralność, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Źródło: @Rada Europejska

Zgłoś się do Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2022!

KarolWMasz 16-30 lat? Pracujesz nad projektem o wymiarze europejskim? Zaaplikuj o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2022 i zdobądź środki na rozwój swojej inicjatywy. Parlament Europejski oraz Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie co roku przyznają Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego projektom realizowanym przez młodych ludzi, które wspierają porozumienie między ludźmi z różnych krajów europejskich. Od 2008 r. o nagrodę ubiegało się ponad 4250 projektów. Projekty na 2022 r. można zgłaszać do 13 lutego 2022 r. (do 23:59 czasu środkowoeuropejskiego) – link do formularza zgłoszeniowego.

Źródło:@Parlament Europejski

Kreatywna Europa: większy budżet w 2022 r. na wsparcie sektora kultury i sektora kreatywnego

komisja_europejskaKomisja przyjęła dziś program prac na 2022 r. Kreatywna Europa. Wkrótce zostaną ogłoszone zaproszenia do składania wniosków. Dzięki budżetowi w wysokości ok. 385 mln euro, czyli o prawie 100 mln euro większym niż w 2021 r., program Kreatywna Europa oznacza większe wsparcie dla partnerów w sektorze kultury i sektorze kreatywnym i należycie uwzględnia wyzwania wynikające z kryzysu związanego z COVID-19 i rosnącej globalnej konkurencji.

Źródło:@Komisja Europejska